પ્યાર પણ દીધો મને-પ્રેમી દયાદરવી

DGimageગઝલ

આંખમાં ખુમાર પણ દીધો મને

દિલમાં એનો પ્યાર પણ દીધો મને

સંકટોનો પહાડ તેં આપ્યા પછી

સબ્રનો આધાર પણ દીધો મને

પાંખ કાપીને પછી આ જાલિમે

આભનો વિસ્તાર પણ દીધો મને

ફૂલ મળ્યા’તાં સતત જે હાથથી

એ જ હાથે ખાર પણ દીધો મને

સાવ જૂઠી વાત મને સમજાવવા

દુશ્મનોએ પ્યાર પણ દીધો મને

નફરતોની આગ ‘પ્રેમી’ ઠારવા

પ્રેમ અનરાધાર પણ દીધો મને

પ્રેમી દયાદરવી, બ્લેકબર્ન

3 thoughts on “પ્યાર પણ દીધો મને-પ્રેમી દયાદરવી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s