સાવ નાની વાતમાં આનંદ આવે છે હવે

Image taken by DGajjar

Image taken by DGajjar

સાવ નાની વાતમાં આનંદ આવે છે હવે
અંકૂરો ફૂટૅ હ્રુદયમાં રંગ આવે છે હવે

ઊઠતાવેંત સૂર્ય પ્યારો પૂછે મિત્ર કેમ છો ?
મિત્રતાનું એક કિરણ ઉમંગ લાવે છે હવે

સ્નેહની નજરે નિરખતાં વિશ્વ અદભૂત લાગતું
પ્યારનો સંસાર અનોખો ઢંગ લાવે છે હવે

મુક્ત શ્વાસો જ્યાં રુંધાતા તે હવાથી દૂર છું
મૂલ્યની નિષ્ઠા ખરો સતસંગ લાવે છે હવે

સૂર્ય ચન્દ્ર વૃક્ષ વન ફૂલો મન ભરીને નીરખું
પ્રકૃતિ આખી દિલીપની સંગ આવે છે હવે

-દિલીપ ગજજર