એક બહાનું આપ હવે-ડાહ્યાભાઈ પ્રજાપતિ

એક બહાનું આપ હવે

dgphotography

ઝલ

એક બહાનું આપ હવે

સંબંધ કેમ સમાપ્ત હવે ?

ફેરવી માળા પ્રસંગોની

કર રામનામના જાપ હવે

બકરી સાવજ સામ સામે

કોનેકોનો ધાક હવે ?

લય તાલની ખેંચ તાણમાં

સહુનાં મુખે રાપ હવે

સપનો તણી આ દુનિયાનો

તું છે એક મોહતાજ હવે

ફુલ બની કે બની ખુશ્બુ

ઉપવનમાં તું વ્યાપ હવે


-ડાહ્યાભાઈ પ્રજાપતિ ,લેસ્ટરના કવિ

***Rap= Strike with a series of rapid audible blows, in order to attract attantion.

Photo by DGphotography2 thoughts on “એક બહાનું આપ હવે-ડાહ્યાભાઈ પ્રજાપતિ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s